Om denna hemsida och blogg

Välkommen till min hemsida och blogg.

Jag skriver om hur kost, kosttillskott, träning, fasta, sömn, stress och andra livsstilsfaktorer kan revolutionera din hälsa, till och med optimera din potential.
 
Jag har en värdegrund som vilar på evolutions- och funktionsmedicinska principer. Jag vill bidra till en hälsorevolution i samhället. Jag vill bidra till ett förändrat synsätt, en ökad kunskap och en ökad medvetenhet hos såväl enskilda medborgare, beslutsfattare som hos olika samhällsinstanser. Det skulle bespara människor stort lidande i form av drastiskt minskat antal välfärdssjukdomar och det skulle bespara samhället enorma kostnader i form av minskat sjukvårdsbehov. Bland annat står jag för dessa principer:
 
Vetenskaplighet
Vetenskaplig förankring för hälsopåstående är en grundläggande princip. Men kunskap är mer än vad som har visats genom vetenskapliga studier. Därför är det viktigt att även kunna resonera kring hälsoeffekter av mat, näring, träning, fasta, stress och sömn utanför de vetenskapliga ramarna. Den vetenskapliga modellen för att kartlägga dessa livsstilsfaktorers hälsopåverkan har stora begränsningar. Dessutom behöver kvaliteten i olika vetenskapliga studier i form av validitet och reliabilitet tydliggöras och diskuteras i större utsträckning än idag.
 
Orsaksbehandling
Behandlingen för sjukdomar och symtom bör utgå från de verkliga orsakerna. Det är inte fel att behandla symtom, så länge det samlade behandlingsupplägget också beaktar de verkliga orsakerna.

Bioidentiska ämnen
Läkemedel har naturligtvis sin plats för att läka från sjukdomar och symtom. Men läkemedel är symtombehandling. För att i största möjligaste mån behandla orsakerna till sjukdomar och symtom bör livsstilsfaktorers läkande kraft prioriteras och individuellt ordineras parallellt med läkemedelsbehandling.

Egetansvar
Varje människa är fullt ansvarig för sin egen hälsa. Varje människa har också genom kunskap och insikt stor makt att förändra sin hälsa och livsstil.

Långsiktighet
Ett långsiktigt perspektiv är en förutsättning för god hälsa. Det kortsiktiga perspektivet i form av quick-fix-lösningar och råden som alltid prioriterar den momentana och tillfredsställande upplevelsen står inte sällan i vägen för den långsiktiga goda hälsan. Träning och fasta är exempel på livsstilsvanor som har ett långsiktigt högt hälsovärde, men som momentant kan upplevas obekvämt.

Ödmjukhet
Kunskap är färskvara och utvecklas löpande. Inför nya teorier, alternativa åsikter och oliktänkande bör vi alla förhålla oss ödmjuka och respektfulla.

Välkommen!

namnteckning_transparant